Privicy verklaring

Cookie beleid.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op juni 20, 2024 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://teamspeling.nl over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Delen met andere partijen

We delen of geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

Verwerkers

Naam: New processor
Land: 
Doel: 

3. Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

4. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

5. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

6. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze sites. We garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruik maakt van deze sites.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

8. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Contactinformatie

TeamSpeling bv
Niasstraat 1, 3531WR Utrecht
Nederland
Website: https://teamspeling.nl
E-mail: team@teamspeling.nl
Telefoonnummer: +31850133332

cookie beleid

Cookie beleid.

bedankt

Je aanvraag in ontvangen.

Superleuk dat je interesse hebt in ons concept, we gaan er iets moois van maken. Je hebt al een e-mail van ons in je mailbox. Natuurlijk gaan wij proberen heel snel te bellen om je een goed advies te kunnen geven! Ben je erg druk en moeilijk bereikbaar? Dan kan je een telefonische afspraak inplannen via de link in de mail. Tot snel!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden TeamSpeling bv.

Algemene voorwaarden TeamSpeling

In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan:

1.1 onder opdrachtgever: de (rechts)persoon, die aan TeamSpeling BV een opdracht heeft verstrekt tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement.

1.2 onder TeamSpeling: de (rechts)persoon, die zich jegens opdrachtgever heeft verbonden tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement, dan wel die zich -in het offertestadium- bereid is zich daartoe te verbinden.

1.3 onder overeenkomst: een overeenkomst tussen opdrachtgever en TeamSpeling BV tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement.

1.4 onder artiest: iedere artiest (in de meest ruime zin), spreker, acteur, trainer of musicus, alleen of in groepsverband, die zich jegens TeamSpeling BV tot het geven van een optreden heeft verbonden.

1.5 onder productiedatum: de (eerste) dag waarop het krachtens een overeenkomst door TeamSpeling BV te organiseren of uit te voeren evenement zal plaatsvinden.

1.6 onder locatie/ tijd: de met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een (gedeelte van een) evenement.

1.7 onder de geaccepteerde offerte: de all-in prijs voor het desbetreffende onderdeel van een door TeamSpeling BV te organiseren of uit te voeren evenement waarop deze term betrekking heeft, met inbegrip van belastingen (uitgezonderd omzetbelasting), premieheffing, indien van toepassing.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van voorwaarden‹

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes van en overeenkomsten met opdrachtnemer waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen.

2.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Offertes‹

3.1 Offertes van TeamSpeling BV gelden als een uitnodiging aan een potentiële opdrachtgever tot het doen van een onherroepelijk aanbod om een overeenkomst te sluiten als in de offerte beschreven.

3.2 Offertes van opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen. Het akkoord op de offerte dient door de opdrachtgever via email bevestigd te worden.

Artikel 4 – Uitvoering van een overeenkomst

4.1 TeamSpeling BV zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.

4.2 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn, is TeamSpeling BV gerechtigd deze wijzigingen/ aanpassingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van de opdrachtgever is vereist. Voor zover deze wijzigingen/ aanpassingen meerwerk ten gevolge hebben, zal dit geschieden voor rekening van de opdrachtgever en zal dit meerwerk aan deze afzonderlijk worden gefactureerd.

4.3 Reclames naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf kalenderdagen nadat de uitvoering is voltooid, per aangetekende brief aan TeamSpeling BV medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.

4.4 Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot reclame.

4.5 Het verminderen van het aantal gasten door de opdrachtgever kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voor productiedatum schriftelijk geschieden, indien de totale wijziging niet meer dan 10% van het oorspronkelijke aantal betreft. Vermindering van het aantal gasten na deze datum zal niet leiden tot een vermindering van de de geaccepteerde offerte.

4.6 Bij vermeerdering van het aantal gasten voor de productiedatum, alsmede indien op de productiedatum blijkt dat het aantal gasten meer is dan schriftelijk overeengekomen, zal dit als meerwerk worden beschouwd. Voor dit meerwerk zal de opdrachtgever afzonderlijk worden gefactureerd. Ter zake het aantal gasten dat het evenement hebben bezocht, geldt de door TeamSpeling BV uitgevoerde telling als bindend.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden, vergunningen en betaling van legeskosten die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst.

5.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer georganiseerd of uitgevoerd evenement.

5.3 Electriciteits-, gas-, water-, licht- en rioleringsvoorzieningen dienen door de opdrachtgever zelf te worden verzorgd.

5.4 Tenzij anders overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van trainers, acteurs, muzikanten en bezoekers van een krachtens een overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.

5.5 Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een evenement te garanderen, is TeamSpeling BV gerechtigd het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met opdrachtnemer overeengekomen prijs.

5.6 Voor zover er gewerkt wordt met goederen en materialen, welke door de TeamSpeling BV ter beschikking worden gesteld, is de opdrachtgever verplicht deze goederen en materialen in dezelfde staat weer aan de opdrachtnemer op te leveren.

Artikel 6 – Annulering / verplaatsing‹

6.1 TeamSpeling BV is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra er gegronde vrees is om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten zal (kunnen) voldoen.

6.2 Annulering of verplaatsing door opdrachtgever dient schriftelijk of per email te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen. Bij verplaatsing of annulering door opdrachtgever is deze gehouden aan opdrachtnemer een vergoeding te betalen op basis is van het navolgende percentage:

(a) In geval van annulering uiterlijk dertig kalenderdagen voor de productiedatum, 25% van de de geaccepteerde offerte;

(b) In geval van annulering uiterlijk 14 kalenderdagen voor de productiedatum, 50% van de de geaccepteerde offerte;

(c) Verplaatsing. Evenementen kunnen kosteloos tot uiterlijk 14 kalenderdagen voor productiedatum worden verplaatst. Van het offertebedrag wordt 50% vooruit betaald.

(d) in geval van annulering of verplaatsing in de periode binnen 14 kalenderdagen voor de productiedatum, 100% van de geaccepteerde offerte; Onverminderd het recht van TeamSpeling BV de werkelijk geleden schade te vorderen indien dit meer bedraagt. Indien de opdrachtgever het evenement uitstelt wordt dit gezien als annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met opdrachtgever een nieuwe productiedatum wordt vastgesteld waarop het evenement doorgang kan vinden en overeenstemming is bereikt ten aanzien van de de geaccepteerde offerte.

6.3 Corona beleid. Wij volgen de richtlijnen van de overheid. In geval van een event geen doorgang kan vinden in verband met een (gedeeltelijke) lock-down verplaatsen wij kostenloos. In geval van annulering vanwege ziekte zijn de voorwaarden van artikel 6.2 van toepassing.

Artikel 7 – Facturen en betaling‹

7.1 De factuur wordt direct na het evenement toegezonden door de opdrachtnemer en deze dient binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum te zijn voldaan door de opdrachtgever.

7.2 Reclames naar aanleiding van een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum, per aangetekende brief aan TeamSpeling BV medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.

7.3 Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TeamSpeling BV zijn betalingsverplichting niet opschorten, noch hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met hetgeen hij eventueel van opdrachtnemer te vorderen heeft.

7.4 Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een nalatigheidrente aan opdrachtnemer verschuldigd. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procentpunten, met een minimum van 12% per jaar.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid‹

8.1 TeamSpeling BV is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en alleen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. Voor gevolgschade, zoals winstderving, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

8.2 De opdrachtgever vrijwaart TeamSpeling BV uitdrukkelijk voor schadeaanspraken van derden.

8.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid van o TeamSpeling BV beperkt tot maximaal de voor volledige uitvoering van het evenement afgesproken of redelijkerwijs te verwachten de geaccepteerde offerte van TeamSpeling.

8.4 Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan TeamSpeling BV kenbaar te zijn gemaakt binnen acht kalenderdagen na de dag, waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van TeamSpeling BV bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval door verloop van achttien maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.

8.5 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, aan de in art. 5.6 genoemde goederen en materialen, welke niet het gevolg is van normale slijtage, vanaf het moment waarop de TeamSpeling BV het werk heeft opgeleverd tot het moment waarop de opdrachtnemer daadwerkelijk met de afbouw aanvangt.

Artikel 9 – Overmacht‹

9.1 Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2 Voor zover TeamSpeling BV voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan TeamSpeling BV toegerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een trainer, acteur of muzikant wegens ziekte.

9.3 TeamSpeling BV heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. TeamSpeling BV is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.

9.4 Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van TeamSpeling, is opdrachtgever aan TeamSpeling BV een redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door TeamSpeling BV gepresteerde.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten‹

10.1 Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om al dan niet uitgewerkte ideeën of voorstellen van TeamSpeling BV in verband met een evenement buiten TeamSpeling BV om zelf uit te (laten) voeren of de uitvoering van een evenement te herhalen.

10.2 De auteursrechten van alle ontwerpen van TeamSpeling BV zijn en blijven onder alle omstandigheden diens eigendom.

10.3 Zonder schriftelijke toestemming van TeamSpeling BV zullen geen geluids- en beeldopnamen van het evenement of een in het kader van een evenement optredende artiest worden vervaardigd.

10.4 Zonder de schriftelijke toestemming van TeamSpeling BV zullen geen geluidsdragers, affiches, foto’s of andere artikelen, waarbij de naam of beeltenis van een in het kader van een evenement optredende acteur, trainer of muzikant wordt gebruikt, voor of tijdens of na het optreden worden verkocht.

10.5 Opdrachtgever staat er voor in dat zijn gasten zich aan de bepalingen van dit artikel zullen houden als ware zij als opdrachtgever daaraan gebonden.

Artikel 11 – Rechtskeuze, geschillen

11.1 Op alle overeenkomsten tussen TeamSpeling BV en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 Tenzij bepalingen van dwingend recht zich daartegen verzetten, is de rechtbank te Breda bevoegd te oordelen over geschillen, voortvloeiend uit tussen TeamSpeling BV en opdrachtgever gesloten overeenkomst